16.02.2021 – 01.03.2021

Toetust on võimalik taotleda väliseesti kultuuripärandi kogumisele ja kättesaadavaks tegemisele suunatud tegevustele. Taotlusvooru rahastatakse Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest ning konkurssi korraldab Rahvusarhiiv. Toetusfondi suurus on 138 000 eurot. Taotlusi saab esitada kuni 1. märtsini 2021 (kaasa arvatud).

Toetust saab küsida projektidele, mille eesmärk on:

  • väliseesti kultuuripärandi kogumine (kogumisaktsioonid; ekspeditsioonid; välitööd; küsitluskavade jms koostamine; arhiivimaterjali, trükiste jms toimetamine Eestisse, eelistatult Eesti avalikesse mäluasutustesse);
  • väliseesti kultuuripärandi korrastamine: kogude süstematiseerimine, kirjeldamine, kataloogimine;
  • väliseesti kultuuripärandi säilitamine: säilitustingimuste tagamine, konserveerimine, kogude digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;
  • väliseesti kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine: andmestu loomine ja täiendamine ning kättesaadavaks tegemine (infoportaalides, andmebaasides, kataloogides, nende trükis või veebis avaldamine);
  • väliseesti ajaloo ja kultuuripärandi uurimine ja vastavasisuliste teoste avaldamine;
  • väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandiga seotud näituste, konverentside, seminaride jm ürituste korraldamine;
  • koostöö väliseesti kultuuripärandi säilitamise nimel: mälu- ja teadusasutuste koostöö; kodu- ja väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse; arhiivinduslike konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamine ning vastavate infomaterjalide valmistamine ja avaldamine;
  • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, nende informeerimine kultuuriväärtuste säilitamise vajalikkusest ja võimalustest;
  • väliseesti uuringute toetamine (sh ülikoolide õppekavade raames).

Välismaal tegutsevad eesti arhiivikeskused, kelle põhiülesanne on väliseesti kultuuripärandi (sh teiste organisatsioonide ja isikute arhiivide) kogumine, säilitamine ja kasutamise võimaldamine ning selle eesmärgi toetamiseks loodud organisatsioonide ühendused ja koostöövõrgustikud saavad taotleda ka tegevustoetust.

Konkursi täpsem tutvustus ning taotlusvorm on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebis: https://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/valiseesti-taotlusvoor/.